Privacyverklaring Brongers & Partners

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Brongers & Partners geleverde producten en diensten. Brongers & Partners, gevestigd te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Brongers & Partners verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarbij bij opgave duidelijk is dat ze aan Brongers & Partners worden verstrekt.

Regels bij de verwerking van persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Brongers & Partners gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Brongers & Partners  zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen teneinde aan te blijven sluiten bij de actuele stand van zaken.

Bewaren en uw rechten
Brongers & Partners zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft ook zelf altijd de mogelijkheid om uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek via ons contactformulier. Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zullen wij u hierover binnen 1 maand informeren.

Delen met anderen/verstrekkinggegevens aan derden
Brongers & Partners verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, maken wij afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gebruik van cookies
Brongers & Partners gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging
Brongers & Partners hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Brongers & Partners heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Digitaal opgeslagen persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk via een gebruiksnaam en password. Analoge gegevens worden opgeborgen in een dossierkast in een kantoor dat dagelijks wordt afgesloten.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 24 mei 2018.