Algemene Voorwaarden Brongers & Partners

1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle  offertes, overeenkomsten en diensten die door of namens Brongers & Partners (verder te noemen: B&P) worden aangeboden, gesloten respectievelijk verricht.

2 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende termen verstaan:

  • offertes: alle aanbiedingen die onderdeel van het standaard dienstenpakket van B&P, alsmede offertes die aan een enkele opdrachtgever zijn uitgebracht.
  • diensten: alle werkzaamheden die B&P voor de opdrachtgever in het kader van een opdracht verricht, al dan niet naar aanleiding van een van tevoren daarvoor uitgebrachte offerte.
  • opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met B&P een overeenkomst tot dienstverlening heeft gesloten, dan wel een verzoek om informatie of een offerteaanvraag heeft ingediend.

3 Aanbiedingen, opdrachten
3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van B&P zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
3.2 Een opdracht komt pas tot stand indien opdrachtgever en B&P de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “de opdrachtbevestiging”.
3.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door B&P uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3.4 Aan biedingen van B&P zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
3.5 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat essentiële informatie als hiervoor bedoeld niet aan B&P ter kennis is gebracht, hetgeen een toename van de complexiteit van de opdracht tot gevolg heeft, is B&P gerechtigd de redelijke doch minimaal volgens de gebruikelijke tarieven berekende meerkosten door te berekenen, dan wel zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst ontbonden te verklaren, waarbij reeds door B&P gemaakte kosten naar redelijkheid en billijkheid door opdrachtgever vergoed dienen te worden. Dit geldt ook indien een vaste aanneemsom overeengekomen is.

4 Informatieverschaffing en eventuele medewerking
4.1 Om de uitvoering van de opdracht zo goed mogelijk te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle informatie, documenten en gegevens die B&P nodig heeft.
4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle medewerking waarvan B&P aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst verleend wordt.
4.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde medewerking niet tijdig aan B&P is verleend, heeft B&P het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit het niet verlenen van de medewerking voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5 Vertrouwelijkheid
5.1 Zowel B&P als de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
5.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In ieder geval geldt als vertrouwelijk de aanpak, werkwijze en rapportage van B&P.

6 Intellectueel eigendom
6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt B&P zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
6.2 Alle door B&P verstrekte stukken zoals offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, software en dergelijke, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van B&P worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
6.3 B&P behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7 Wijzigingen van de opdracht
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. B&P zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3 Indien een wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal B&P de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 8 Tussentijdse beëindiging van de opdracht (overmacht)
B&P heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden of veranderingen, die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt. Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft B&P recht op compensatie in verband met aan te tonen bezettingsverlies.

 9 Personeel
9.1 B&P kan in overleg met de opdrachtgever een of meer andere adviseur(s) dan die welke tot dan toe voor de opdrachtgever heeft gewerkt belasten met de verdere dienstverlening voor de desbetreffende opdrachtgever indien dat naar het oordeel van B&P nodig of wenselijk is. Een dergelijke wijziging zal geen nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van de te verrichten diensten.
9.2 Het aanwijzen van (een) andere adviseur(s) kan ook op verzoek van de opdrachtgever en in overleg met Brongers & Partner plaatsvinden.
9.3 Het is de opdrachtgever en alle aan hem gelieerde ondernemingen niet toegestaan tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen twee jaar na beëindiging daarvan direct of op enige wijze indirect personeel van B&P dan wel personen die voor of namens B&P de opdracht van opdrachtgever uitvoeren, in dienst te nemen, met hen over indiensttreding te onderhandelen, aan hen opdrachten tot dienstverlening te (doen) verstrekken of daarover te onderhandelen, of op enige andere wijze aan hen werk uit te besteden of daarover te onderhandelen. Omgekeerd is het B&P niet toegestaan enige in dit lid genoemde handeling te verrichten in relatie tot het personeel in dienst van de opdrachtgever.
9.4 Het is de opdrachtgever en alle aan hem gelieerde ondernemingen niet toegestaan gedurende een periode van 12 maanden nadat een interim-manager/adviseur door B&P aan hem is voorgesteld, en een opdracht niet tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de interim-manager/adviseur.
9.5 Overtreding van het in de leden 9.3 en 9.4 bepaalde leidt tot een aan B&P verschuldigde, onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 25.000,- , maar laat de mogelijkheid van B&P om volledige schadevergoeding te eisen onverlet.

10 Betalingsvoorwaarden
10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden het honorarium en de overige overeengekomen kosten maandelijks bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op het bankrekeningnummer van B&P. Als moment van betaling geldt het moment dat de betaling door B&P is ontvangen.
10.2 Na die termijn wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is en is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. 10.3 Indien betaling achterwege blijft, kan B&Pmet een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de dienst opschorten.
10.4 Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
10.5 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

11 Tussentijdse beëindiging
11.1 Ingeval een van beide partijen haar verplichtingen jegens de ander niet nakomt, in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden te verklaren, dan wel de nakoming van de verplichtingen op te schorten, een en ander onder voorbehoud van rechten.
11.2 In geval een opdrachtgever die een natuurlijke persoon is komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, heeft B&P eveneens bovengenoemde rechten.

12 Aansprakelijkheid
12.1 B&P zal de door hem te verrichten diensten zo goed mogelijk en overeenkomstig de kwaliteit zoals die van een goed adviseur verwacht mag worden, verrichten.
12.2 Gelet op het feit dat de resultaten van de diensten van B&P in hoge mate afhankelijk zijn van de mate van opvolging, de wijze van implementatie alsmede van externe factoren wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de uiteindelijke resultaten.
12.3 Onverminderd de verplichting genoemd in artikel 12.1 wordt evenmin aansprakelijkheid aanvaardt voor door de opdrachtgever of derden geleden schade.
12.4 Mocht B&P in een voorkomend geval toch aansprakelijk zijn voor schade dan wordt deze beperkt tot ten hoogste het bedrag van de declaratie van B&P. Indien een opdracht een looptijd van meer dan twee maanden heeft, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie over de laatste twee maanden.

13 Reclames, klachten
13.1 Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
13.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.

14 Geschillen
14.1 Alle klachten en geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten worden in eerste instantie in onderling overleg opgelost.
14.2 Indien dit niet mogelijk is of niet tot het gewenste resultaat leidt, zal het geschil voor zover de wet niet dringend anders voorschrijft, met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement.

15 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16 Slotbepaling
Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

Algemene Voorwaarden Brongers & Partners versie 160911